Thẻ cào đã gửi

ID Trạng thái Mạng Mệnh giá Thực nhận Seri Time